Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

    SoulmatesXL: TrueYou, gevestigd in Weesp, Kamer van Koophandel nr. 17150843.

    Klant: de persoon met wie SoulmatesXL een overeenkomst is aangegaan.

    Partijen: SoulmatesXL en de klant samen.

    Consument: een klant die een persoon is die handelt voor privé-doeleinden.

Toepasselijkheid

    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens SoulmatesXL. 

    Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

    Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Leden

    U kunt een geregistreerd lid (“lid”) van de website worden door een met een wachtwoord beveiligd account aan te maken. U moet een gebruikersnaam en wachtwoord selecteren wanneer u zich registreert om lid te worden. SoulmatesXL kan naar eigen goeddunken een gebruikersnaam weigeren waarvan zij beslist dat deze ongepast is en / of een persoon weigeren om lid te worden.

    Alle informatie die u ervoor kiest om te publiceren in het openbare gedeelte van uw profiel kan worden bekeken, gedistribueerd of gelinkt binnen de website of in de loop van het leveren van de SoulmatesXL service.

Wachtwoorden

    U bent verantwoordelijk voor acties die op de website worden ondernomen met behulp van uw wachtwoord, met inbegrip van alle producten die worden gekocht of verkocht en alle inhoud die wordt weergegeven of berichten die worden verzonden, zelfs als deze acties niet door u werden goedgekeurd of overwogen. U bent als enige verantwoordelijk voor enig verlies veroorzaakt door enig gebruik van uw wachtwoord door u, of door een andere persoon.

    U gaat ermee akkoord dat u uw wachtwoord aan geen enkele andere persoon bekend zult maken en dat u uw wachtwoord niet zult bewaren waar het gekopieerd of gebruikt kan worden door iemand anders dan uzelf. Als u vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, moet u het onmiddellijk wijzigen.

Inhoud

    U behoudt het auteursrecht op alle inhoud die u indient of uploadt naar de website. Om de SoulmatesXL diensten te ontvangen, verleent u SoulmatesXL een niet-exclusieve royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken en te archiveren in overeenstemming met of zoals redelijkerwijs overwogen door deze overeenkomst.

    Wanneer u inhoud uploadt, indient, opslaat, verstuurt naar of via onze diensten, geeft u SoulmatesXL (en degenen met wie wij samenwerken) een wereldwijde licentie om deze inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, afgeleide werken te creëren (zoals die welke het gevolg zijn van vertalingen, aanpassingen of andere veranderingen die wij maken), te communiceren, te publiceren, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te distribueren en te verkopen. Deze licentie blijft onbeperkt geldig, zelfs als u stopt met het gebruik van onze diensten. Zorg ervoor dat u de nodige rechten heeft om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u aan onze diensten levert.

    Wanneer u inhoud indient of uploadt op de website die u vertegenwoordigt en dat garandeert:

    – u alle auteursrechten op de inhoud bezit, of als u niet de eigenaar bent, dat u toestemming hebt om de inhoud te gebruiken en dat u alle rechten hebt om de inhoud weer te geven, te reproduceren en te verkopen;

    – de inhoud die u uploadt geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of entiteit, met inbegrip van auteursrechten, morele rechten, handelsmerken, octrooien of rechten op privacy of publiciteit;

    – uw gebruik van de website zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften;

    – de inhoud bevat geen materiaal dat personen, personen, rassen, religies of religieuze groeperingen belastert of belastert en is niet obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, intimiderend, bedreigend, schadelijk, inbreuk makend op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, opruiend of anderszins verwerpelijk;

    – de inhoud bevat geen kwaadaardige code, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen, trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computerprogrammeringsroutines die systemen, programma’s, gegevens of persoonlijke informatie kunnen beschadigen, verstoren, heimelijk onderscheppen of onteigenen; en

    – de inhoud is niet misleidend en misleidend en biedt of verspreidt geen frauduleuze goederen, diensten, regelingen of promoties aan.

    SoulmatesXL behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te bekijken en indien naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht, de inhoud van de website te verwijderen en / of uw account te annuleren, omdat die inhoud een inbreuk vormt op uw overeenkomst met ons en / of enige toepasselijke wetgeving, of anderszins.

    U gaat ermee akkoord SoulmatesXL schadeloos te stellen met betrekking tot enige directe of indirecte schade veroorzaakt door uw inbreuk op een of meer van deze garanties.

Prijzen

    Alle door SoulmatesXL gehanteerde prijzen zijn in US-dollars, exclusief BTW en exclusief andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

    SoulmatesXL is te allen tijde gerechtigd om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen.

    Verhogingen van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan, die SoulmatesXL ten tijde van het uitbrengen van een aanbieding of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

    De consument heeft het recht om een overeenkomst op te zeggen als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen.

    De prijs met betrekking tot diensten wordt door SoulmatesXL vastgesteld op basis van de werkelijke werktijden.

    De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SoulmatesXL, geldig voor de periode waarin hij de werkzaamheden uitvoert, tenzij een ander uurtarief is overeengekomen.

    Indien partijen een totaal bedrag voor een door SoulmatesXL geleverde dienst zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen, waarvan niet kan worden afgeweken.

    SoulmatesXL is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

    Indien de richtprijs meer dan 10% bedraagt, dient SoulmatesXL de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

    Indien de richtprijs meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht om het gedeelte van de bestelling dat de richtprijs met 10% te annuleren.

    SoulmatesXL heeft het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen.

    SoulmatesXL zal prijsaanpassingen aan de klant meedelen voor het moment dat de prijsverhoging ingaat.

    De consument heeft het recht om de overeenkomst met SoulmatesXL te beëindigen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

    SoulmatesXL kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

    De klant dient het volledige bedrag binnen 7 dagen na levering van het product te hebben betaald.

    Betalingsvoorwaarden worden beschouwd als fatale betalingsvoorwaarden. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat SoulmatesXL de klant een aanmaning moet sturen of in gebreke moet stellen.

    SoulmatesXL behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te maken van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van laattijdige betaling

    Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is SoulmatesXL gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

    Indien de Klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan SoulmatesXL.

    De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

    Indien de klant niet tijdig betaalt, kan SoulmatesXL haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling namens de Klant zijn de vorderingen van SoulmatesXL op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

    Indien de Klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door SoulmatesXL, is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan SoulmatesXL te betalen.

Recht op terugname van goederen

    Zodra de klant in gebreke blijft, heeft SoulmatesXL het recht om een beroep te doen op het terugvorderingsrecht met betrekking tot de onbetaalde producten die aan de klant zijn geleverd.

    SoulmatesXL beroept zich op het recht van verhaal door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

    Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het geclaimde verhaalrecht, dient de klant de betreffende producten onmiddellijk aan SoulmatesXL te retourneren, tenzij partijen overeenkomen hierover andere afspraken te maken.

    De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Recht op annulering

    Een consument kan een onlineaankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, op voorwaarde dat

    het product is niet gebruikt

    het is geen product dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen.

    het product is niet speciaal op maat van de consument gemaakt of aangepast aan zijn speciale behoeften.

    het is geen product dat om hygiënische redenen niet geretourneerd mag worden (ondergoed, zwemkleding, enz.)

    het zegel is nog steeds intact, wanneer het product een gegevensdrager met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, enz.) is.

    het product geen (vakantie)reis, een vervoerbewijs, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding is,

    het product geen apart tijdschrift of losse krant is

    de aankoop geen betrekking heeft op een (opdracht tot) dringende herstelling of een dringende reparatie

    de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht

    2. De in lid 1 bedoelde bedenktijd van 14 dagen gaat in:

        op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen

        zodra de consument het product van een abonnement als eerste heeft ontvangen

        zodra de consument voor het eerst een dienst heeft gekocht

        zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via het internet heeft bevestigd

    De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via info@tinykanters.com, desgewenst met behulp van het herroepingsformulier dat kan worden gedownload via de website van SoulmatesXL, SoulmatesXL.com.

    De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na kennisgeving van zijn herroepingsrecht aan SoulmatesXL te retourneren, waarna zijn herroepingsrecht vervalt.

    De kosten voor retourzending zijn voor SoulmatesXL verschuldigd indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

    Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal SoulmatesXL deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, mits de consument het product tijdig aan SoulmatesXL heeft teruggestuurd.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.

Recht van retentie

    SoulmatesXL kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en behoudt in dat geval de door SoulmatesXL aan de klant verkochte producten totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot SoulmatesXL heeft betaald, tenzij de klant voldoende zekerheid voor deze betalingen heeft gesteld.

    Het recht van eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan SoulmatesXL verschuldigd is.

    SoulmatesXL is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant kan lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Verrekening

De klant doet afstand van zijn recht om zijn schuld aan SoulmatesXL te vereffenen met een vordering op SoulmatesXL.

Eigendomsvoorbehoud

    SoulmatesXL blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens SoulmatesXL uit hoofde van welke overeenkomst dan ook met SoulmatesXL, met inbegrip van vorderingen met betrekking tot de tekortkomingen in de prestaties.

    Tot dan kan SoulmatesXL haar eigendomsvoorbehoud inroepen en de goederen terugnemen.

    Voordat de eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

    Indien SoulmatesXL een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, zal de overeenkomst worden ontbonden en heeft SoulmatesXL het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

    Levering vindt plaats bij SoulmatesXL, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

    Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

    Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft SoulmatesXL het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.

    In geval van laattijdige betaling is de klant automatisch in gebreke en kan hij zich niet verzetten tegen laattijdige levering door SoulmatesXL.

Levertijd

    Een door SoulmatesXL opgegeven levertijd is indicatief en geeft de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding indien deze termijn niet in acht wordt genomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

    De levering start zodra de Klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft voltooid en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van SoulmatesXL heeft ontvangen.

    Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij SoulmatesXL niet binnen [aantal dagen te laat] kan leveren of indien partijen anders zijn overeengekomen.

Feitelijke levering

De klant moet ervoor zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Verpakking en verzending

    Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, moet de klant een briefje laten opmaken door de expediteur of de bezorger voordat hij het product ontvangt. Bij gebreke waarvan SoulmatesXL niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

    Indien de klant zelf zorg draagt voor het transport van een product, dient hij zichtbare schade aan producten of de verpakking voor het transport naar SoulmatesXL te melden, bij gebreke waarvan SoulmatesXL niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

Verzekering

    De klant verbindt zich ertoe de volgende zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal:

        geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

        goederen die eigendom zijn van SoulmatesXL en die aanwezig zijn op het bedrijf van de klant

        goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 

    Op eerste verzoek van SoulmatesXL stelt de klant de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Opslag

    Indien de klant producten later bestelt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van kwaliteitsverlies volledig voor rekening van de klant.

    Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of laattijdige aankoop van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Garantie

     Wanneer partijen een overeenkomst zijn aangegaan met inbegrip van diensten, bevatten deze diensten alleen inspanningsverplichtingen voor SoulmatesXL, geen resultaatsverplichtingen.

    De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten die het gevolg zijn van een verkeerde productie, constructie of materiaal.

    De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

    Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant wanneer deze producten wettelijk en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant of van een derde die het product in ontvangst neemt ten voordele van de klant. 

Uitvoering van de overeenkomst

    SoulmatesXL voert de overeenkomst naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit.

    SoulmatesXL heeft het recht om de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.

    De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenstemming en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant.

    Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat SoulmatesXL tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen.

    Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat SoulmatesXL tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren aan de klant in rekening worden gebracht. 

Informatieplicht van de klant

    De klant zal SoulmatesXL alle informatie, gegevens en documenten die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in het gewenste formaat en op de gewenste wijze ter beschikking stellen. 

    De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en documenten, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

    Indien en voor zover de klant hierom verzoekt, zal SoulmatesXL de betreffende documenten retourneren.

    Indien de klant de door SoulmatesXL redelijkerwijs gewenste informatie, gegevens of documenten niet tijdig en naar behoren verstrekt en de uitvoering van de overeenkomst daardoor vertraging oploopt, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren aan de klant in rekening worden gebracht.

Duur van de overeenkomst

    De overeenkomst tussen SoulmatesXL en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

    Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze aan het einde van de looptijd stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), of indien een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand / de overeenkomst eindigt aan het einde van de bepaalde looptijd.

    Indien partijen een termijn voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden zijn overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn dient de klant SoulmatesXL een schriftelijke redelijke termijn te geven om de werkzaamheden te beëindigen, voordat de klant ofwel de overeenkomst kan beëindigen ofwel schadevergoeding kan vorderen.

Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde duur

    De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

    2. De consument heeft het recht een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectuele eigendom

    SoulmatesXL behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, model- en modelrechten, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, informatiedragers of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, maquettes, schaalmodellen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

    Het is de klant niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SoulmatesXL te kopiëren of te laten kopiëren, noch aan derden te (doen) tonen en/of ter beschikking te stellen of op andere wijze te gebruiken.

Vertrouwelijkheid

    De klant houdt alle informatie die hij (in welke vorm dan ook) van SoulmatesXL ontvangt, vertrouwelijk.

    Hetzelfde geldt voor alle andere informatie over SoulmatesXL waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij kan verwachten dat de openbaarmaking ervan schade kan toebrengen aan SoulmatesXL.

    3. De klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie geheim houdt.

    De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie:

        die reeds openbaar is gemaakt voordat de klant deze informatie heeft gehoord of die later openbaar is geworden zonder het gevolg te zijn van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.

        die door de klant openbaar wordt gemaakt wegens een wettelijke verplichting

    De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.  

Sancties

    Indien de klant de artikelen van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectuele eigendom schendt, verbeurt hij namens SoulmatesXL een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000.000.000,- per overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van voornoemd bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.

    Voor het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete is geen daadwerkelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist.

    Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete laat de overige rechten van SoulmatesXL, waaronder haar recht om naast de boete ook een schadevergoeding te vorderen, onverlet.

Schadeloosstelling

De klant vrijwaart SoulmatesXL voor alle aanspraken van derden die verband houden met de producten en/of diensten die door SoulmatesXL worden geleverd.

Klachten

    De klant dient een product of dienst van SoulmatesXL zo snel mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

    Indien een geleverd product of dienst niet voldoet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst kan verwachten, dient de klant SoulmatesXL hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na de ontdekking van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

    De consument dient SoulmatesXL hiervan binnen twee maanden na constatering van de gebreken op de hoogte te stellen.

    De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomingen, zodat SoulmatesXL in staat is adequaat te reageren.

    De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

    Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat SoulmatesXL gedwongen wordt andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen.

Kennisgeving

    De klant moet SoulmatesXL schriftelijk in gebreke stellen.

    Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling daadwerkelijk SoulmatesXL (op tijd) bereikt.

Gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de Klant

Indien SoulmatesXL met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige bedrag dat krachtens die overeenkomst aan SoulmatesXL verschuldigd is.

Aansprakelijkheid van SoulmatesXL

    SoulmatesXL is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. 

    Indien SoulmatesXL aansprakelijk is voor enige schade, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

    SoulmatesXL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

    Indien SoulmatesXL aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) betaling van de schade door een verzekeringsmaatschappij is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (deel van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

    Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen niet leiden tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaldatum

Elk recht van de klant op schadevergoeding door SoulmatesXL vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.

Ontbinding

    De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien SoulmatesXL toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming geen aanleiding geeft tot ontbinding op grond van haar bijzondere aard of omdat zij van geringe betekenis is.

    Indien de nakoming van de verplichtingen door SoulmatesXL niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan de ontbinding slechts plaatsvinden nadat SoulmatesXL in verzuim is.

    SoulmatesXL heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien de omstandigheden SoulmatesXL goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal kunnen nakomen.

Overmacht

    In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van SoulmatesXL in de nakoming van enige verplichting jegens de Klant niet aan SoulmatesXL worden toegerekend in enige situatie die onafhankelijk is van de wil van SoulmatesXL, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer van SoulmatesXL in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen nakomt.

    2. De in lid 1 bedoelde situatie van overmacht is tevens van toepassing – maar niet beperkt tot – maar is niet beperkt tot: de noodtoestand (zoals burgeroorlog, oproer, oproer, natuurrampen e.d.); wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, leveranciers, bezorgers of andere derden; onvoorziene verstoringen van elektriciteit, elektriciteit, internet, computer- of telecommunicatie; computervirussen, stakingen, maatregelen van overheidswege, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

    Indien zich een situatie van overmacht voordoet ten gevolge waarvan SoulmatesXL een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, zullen deze verplichtingen worden opgeschort totdat SoulmatesXL deze kan nakomen.

    Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minstens 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

    SoulmatesXL is geen (schade)vergoeding verschuldigd in geval van overmacht, ook niet indien zij voordelen heeft verkregen als gevolg van de overmachtstoestand.

Wijziging van de overeenkomst

Indien het na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan noodzakelijk blijkt de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

    SoulmatesXL is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

    Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht.

    Belangrijke inhoudelijke wijzigingen zullen door SoulmatesXL zoveel mogelijk vooraf met de klant worden besproken.

    De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

    De klant kan zijn rechten niet overdragen van een overeenkomst met SoulmatesXL aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SoulmatesXL.

    Deze bepaling geldt als een clausule met een vermogensrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

    Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

    Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat SoulmatesXL voor ogen stond bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

    Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

    De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SoulmatesXL is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders bepaalt.

Opgesteld op 28 juli 2019.